Основи на програмирането със C++

Тип данни

Тип на данните се нарича категория данни, която има следните характеристики:

  • множество от допустими стойности;
  • множество от допустими операции;
  • множество от отношения (релации) между елементите от типа;
  • множество от стандартни функции за типа (ако има такива).

Област от паметта, необходима за съхранението на стойност от даден тип, се нарича клетка.

Константи

Синтаксис: const <име_на_тип> <име_на_константа> = <стойност>;

<име_на_тип> – произволен тип данни;

<име_на_константа> – идентификатор;

<стойност> – коректна стойност от множеството на допустими за типа стойности или израз, който може да се пресметне до такава стойност.

Пример: const double PI = 3.1415926536;

Семантика: Задава се име на константа от определен тип и се записва стойността й в клетка от паметта. Големината на клетката се определя от типа на константата. Тази стойност остава постоянна по време на изпълнение на програмата.

Променливи

Синтаксис: <име_на_тип><идентификатор>;

<име_на_тип> – може да бъде всеки тип данни в С++;

<идентификатор> – задава се от програмиста. Цялата декларация<име_на_тип><идентификатор>; не може да надвишава 1023 символа. Не се препоръчва използването на твърде дълги имена;

Семантика: Задава се име на променливата, с което компилаторът да свърже дадена клетка от паметта. Големината на клетката се определя от типа на променливата. Тази стойност остава постоянна по време на изпълнение на програмата.

Допуска се деклариране на няколко променливи от един и същи тип, по следния начин:

<име_на_тип> <идентификатор_1>, <идентификатор_2>, ……..;

Инициализиране на променлива – процес, при който променливата получава конкретна първоначална стойност.

Инициализирането може да стане заедно или разделено от декларирането:

double k;
k=1.2;

  или

double k = 1.2;

Изрази

В езиците за програмиране е налице аналогия с изразите в математиката, като тук, от съществено значение е типът на данните, над които се извършва операцията.

  • оператор за присвояване

Синтаксис: <променлива> = <израз>;

където <израз> е израз (в частност променлива или константа) от тип, съвместим с типа на променливата.

  • оператор за вход >>

Синтаксис: cin>> <променлива>;

където cin е стандартна дума на езика, дефинирана в библиотеката iostream, задаваща вход на данните от клавиатурата, а >> е оператор за преместване на данни (побитово изместване наляво).

Семантика: Въведената стойност от клавиатурата се прехвърля като стойност на <променлива>. Данните се въвеждат от клавиатурата и се преместват от буфера й към отделеното за променливата място в ОП. 

Пример: Ако имаме следната декларация: int first, second; то въвеждането на данни в променливите може да стане по следните начини:

cin>>first;
cin>>second;

или

cin>>first>>second;
  • оператор за изход <<

Синтаксисcout<< <израз>;

където coutе стандартна дума на езика, дефинирана в iostream, задаваща изхода на данните към монитора, а <<е оператор за преместване на данни (побитово изместване надясно).

Семантика: Извежда върху монитора стойността на израза. В случая данните се преместват от ОП към монитора.

Пример: Ако имаме следната декларация: intfirst=10, second=15; то извеждането на стойностите на променливите може да стане по следните начини:

cout<<first;
cout<<second;

или

cout<<first<<second;

Запазената дума endlе стандартна дума на езика, която премества курсора на на монитора на нов ред.