{Оператори в JavaScript}

Аритметични оператори

a = 10b = 5
ОператорФункцияПример
+Събиране
Връща сумата на операндите
а + б = 15
Изваждане
Връща разликата на операндите
а – б = 5
*Умножение
Връща произведението на операндите
а * б = 50
/Деление
Връща частното на операндите
а / б = 2
%Остатък от целочислено деление
Разделя операндите и връща остатъка от делението
а % б = 0
++Увеличаване
Увеличава стойността на операнда с единица
а++ = 11
– –Намаляване (без интервал между минусите)
Намлява стойността на операнда с единица
а- – = 9

Оператори за сравнение

a = 10b = 20
ОператорОписаниеПример
>По-голямо(a>b) -> false
<По-малко(a<b) -> true
>=По-голямо или равно(a>=b) -> false
<=По-малко или равно(a<=b) -> true
==Равенство(a==b) -> false
!=Неравно(a!=b) -> true

Логически оператори

a = 10b = 20
ОператорОписаниеПример
&&Логическо „И“
Операторът връща резултат „true“, само
ако всички изрази имат стойност „true“.
(a>10&&b>10)=false
(a<=10&&b>10)=true
||Логическо „ИЛИ“ 
Операторът връща резултат „false“, само
ако всички изрази имат стойност „false“.
(a>10||b>10)=true
(a>10||b>30)=false
!Логическо отрицание (NOT)
!(a>10)=true

Оператори за присвояване

a=3b=5
ОператорОписаниеПример
=Присвояване. Винаги лявата операнда
приема стойността на дясната.
a = b
a = 5
+=a+=b <=> a = a + ba+=b
a = 8
-=a-=b <=> a = a – ba-=b
a = -2
*=a*=b <=> a = a*ba*=b
a = 15
/=a/=b <=> a = a/ba/=b
a = 3/5

Оператор за проверка на типа – typeof

Typetypeof (…) (операторът връща низ)
number„number“
string„string“
boolean„boolean“
object„object“

Други оператори

*Оператор за смяна на знака ( – )

*Оператор за слепване на низове ( )
var msg=“hello“+“world“

*Тернарен оператор ? (ternary operator)

СинтаксисTest ? expr1 : expr2

Test −логически израз
expr1 −стойност, която се връща, ако логическият израз има стойност true
expr2 −стойност, която се връща, ако логическият израз има стойност false

var num = -2;
var result = num > 0 ? "positive" : "non-positive";
console.log(result);

//лог: non-positive

Задачи (прости пресмятания и извеждане на резултати в конзолата)

Задача 1. Напишете програма, която чете от промпта ИМЕ и извежда в конзолата „Здравей, ИМЕ!“

Задача 2. Напишете програма, която изисква въвеждане през промпт на следните данни: Име, Презиме, Фамилия, възраст и град, след което извежда в конзолата съобщение:
„Вие сте Име Презиме Фамилия, на възраст възраст години, от гр./с. град.

Задача 3. Напишете програма, която въвежда от промпта цяло число а и изчислява лицето на квадрат със страна а.

Задача 4. Да се напише програма, която преобразува стойности от инчове в сантиметри.

Задача 5. Напишете програма, която изисква въвеждане дължините на трите страни на триъгълник и извежда лицето и периметъра му.

Задача 6. Напишете програма, която изисква въвеждане на основите и височината на трапец и извежда лицето му.

Задача 7. Напишете програма, която по въведена възраст (цяло число), изписва „pass“, ако възрастта е по-голяма или равна на 18, и „under-age“ в противен случай. (използвайте тернарният оператор)

Задача 8. Да се напише програма, която въвежда цяло число и печата дали е четно или нечетно.

<<Въведение                                          Вземане на решения>>