Задачи разни (цикли).

Loops

Задача 1. Да се състави програма, която въвежда цяло число х и извежда първите n цели числа, по-големи от х.

Задача 2. Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата естествено число n и извежда всички естествени числа, по-малки от n и кратни на 5.

Задача 3. Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата петцифрено естествено число k и го извежда в обратен ред на цифрите му.

Задача 4. Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата естествено число n и цифра p. Ако в записа на числото се съдържа p, се извежда „Да“, в противен случай – „Не“.
Указание: За да намерим броя на цифрите в числото, можем да използваме метода Number.toString() и свойството му length. Number.toString() превръща число в низ, а length връща дължина на низ.
Пример:
let n = 215;
let digits = n.toString().length;
console.log(digits); //log 3

Задача 5. От клавиатурата се въвежда естествено число n и след него n на брой реални числа. Да се изведат максималното и минималното от тях.

Задача 6. Да се напише програма, която въвежда последователно от клавиатурата реални числа до момента, в който се въведе числото нула. Да се изведат максималното и минималното от въведените числа, без да се включва нулата.

Задача 7. От клавиатурата се въвежда естествено число n и след него n на брой реални числа. Да се изведе сумата и произведението им.

Задача 8. Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата петцифрено реално число k, и след него n на брой реални числа. Ако числото k се среща сред въведените след него n числа, на екрана да се изведе съобщение „Да“, в противен случай „Не“.

Задача 9. Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата естествени числа, по-големи или равни на 3, като въвеждането продължава до въвеждане на числото нула. Програмата да изведе броя на простите числа измежду въведените.

Задача 10. Да се напише програма, която намира и извежда всички трицифрени цели числа, които нямат в записа си цифра нула и са кратни на всяка своя цифра.

Задача 11. Да се състави програма, която извежда на екран всички четирицифрени числа, сумата от цифрите на които е двуцифрено четно число.

Задача 12. Да се състави програма, която намира и извежда всички четирицифрени числа, които имат в записа си поне две равни цифри.

Задача 13. Да се състави програма, която намира и извежда всички трицифрени числа сумата от цифрите на които е просто число.

Задача 14. Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата естествено число n и n на брой символи. Програмата да извежда броя на тези от въведените символи, които са малки латински букви.
Примерен вход: 6 Примерен изход: 3
в w * 2 i – T f