Да се запознаем със C++

Общи сведения

През 1972г. във връзка със създаването на ОС Unix е разработен езика C (Денис Ритчи и Кен Томпсън). Той притежава функционалност както на ниско, така и на високо ниво. На него са писани Linux и MS Windows.
През 1983г. е разработен C++ (проф. Бярне Страуструп – Тексаски A&M университет). Пoдобрена версия на C. Поддържа обектноориентирано програмиране

Азбука на C++

 • главни и малки латински букви;
 • цифрите от 0 до 9;
 • символите + – * / = () [] <> {} | & $ % ! ? #  @ ^ ; : . , ‘ “ _
 • разделителите „интервал“ „табулация“ и „нов ред“, които отделят лексемите в програмата и служат за оформяне на текста. 

Думи на езика

 • Запазени думи: крайно множество от думи, предназначени за означаване на синтактични единици на езика. Използват се по точно определен начин, указан в изискванията на езика. Служат за означаване на стандартни типове данни, оператори на езика, декларации, дефиниции, модификатори и др.
 • Стандартни думи: крайно множество от думи, включени в стандартните библиотеки на езика. Служат за означаване на стандартни константи, стандартни функции и др. Например – cout, cin, sqrt, ceil и др.
 • Идентификатори на потребителя: редица от букви, цифри и знака за долна черта. Задават се от програмиста и служат за именуване на променливи, константи, потребителски функции и др. 

Идентификаторите не могат да започват с цифра!

Запазените думи не могат да бъдат използвани за потребителски идентификатори!

Стандартните думи не е препоръчително да бъдат използвани за потребителски идентификатори.

 • Оператори: основните структурни единици на езика. Представляват последователности от думи, записани по точно определени правила, които водят до изпълнение на една или няколко команди от процесора. Всеки оператор описва едно логическо действие. Операторите са еквивалент на изреченията в говоримите езици и са представени в няколко основни групи:
  • оператори за описание на програмни обекти;
  • оператори за аритметични и логически оператори;
  • оператори за управление на изчислителния процес.

Величини

 • Величината е характеристика на даден обект: например обем, цвят, маса, дължина и др.
 • Всички данни, които програмата е в състояние да обработи, се наричат величини. Величините са два вида: константи и променливи.

Коментари

/* пояснителен текст,
  който може да бъде разположен
  на няколко реда */
// коментар, който се изписва на един ред

Съдържанието между /* и */, както и от // до края на реда, се игнорира от компилатора

Структура на програма на C++

 • Заглавни файлове: С помощта на предпроцесорната директива #include се прави обръщение към стандартни и/или потребителски библиотечни файлове. Може да се правят повече от едно обръщение, като всяко се указва на нов ред.
 • Глобални декларации: тук се декларират всички променливи, които са общи за самостоятелните програмни единици.
 • Главната функция на програмата е със задължително име main(). С нея започва изпълнението на всяка програма на C++
http://cpp.sh (online C++ compiler)